AVENE TÜRKİYE GİZLİLİK POLİTİKASI ve YASAL BİLGİLER

Avene türkiye gizlilik politikası

AYDINLATMA BEYANI

Pierre Fabre İlaç A.Ş. ve Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. 

1.    İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

•    Kimlik (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, sağlık meslek mensupları)
•    İletişim (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, sağlık meslek mensupları)
•    Lokasyon (çalışan ve stajyer)
•    Özlük (çalışan, stajyer ve tedarikçi çalışanı)
•    Hukuki işlem (çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri)
•    Müşteri işlem (müşteri ve potansiyel müşteri)
•    Fiziksel mekan güvenliği (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    İşlem güvenliği (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    Risk yönetimi (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    Finans (çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri)
•    Mesleki deneyim (çalışan, stajyer ve çalışan adayı, tedarikçi)
•    Pazarlama (müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi)
•    Görsel ve işitsel kayıtlar (çalışan, stajyer, ziyaretçi, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri)
•    Değer Aktarımı Bilgileri (Sağlık meslek mensupları)
•    Dernek üyeliği (müşteri)
•    Sağlık bilgileri (çalışan, stajyer, müşteri, tedarikçi çalışanı)
•    Ceza mahkumiyeti (çalışan, stajyer, tedarikçi çalışanı)

2.    Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır:

a)    İş ilişkisinin sevk ve idaresi,
b)    Sözleşme/iş ilişkisinin kurulması veya ifası, 
c)    Şirketimizin mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 
d)    Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması, 
e)    İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi,
f)    Uzaktan iletişim araçları kullanılarak (örn. telefon, e-mail, görüntülü çağrı vb. sair teknolojik araçlar) kullanılarak tarafınıza yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
g)    Sağlık meslek mensuplarının Şirket tarafından düzenlenen elektronik bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarına katılabilmesi, bu konuda onaylarının olması halinde değer aktarımlarının yapılabilmesi,
h)    Global raporlama yapılabilmesi.

3.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Aşağıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına (Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dahil) ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliriz. 

Buna ek olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında seyahat ve organizasyon şirketleri dahil hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, global raporlama yapılabilmesi için ve diğer sebeplerle yurt içi/yurt dışında bulunan grup şirketlerine kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İlaveten, Şirketimiz yukarıda yer alan meşru amacı doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; kişisel verileriniz kameralar ile de toplanmaktadır.  

5.    Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

6.    Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi; yazılı olarak Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No: 5 Kat: 11 34768 Ümraniye - İSTANBUL adresine veya https://www.pierre-fabre.com.tr/tr/contacts.html linkinden ulaşabileceğiniz İrtibat Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. 
 I/YASAL BİLGİLER VE SORUMLULUK REDDİ

Editör
PIERRE FABRE DERMOKOZMETİK
22.987.907,85 € sermayeli bir limitet şirket
Şirket Merkezi: Simplified joint-stock company -kayıtlı ofis : 45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne Cedex, Fransa
Telefon: 33 (0)5 63 58 88 00
Nanterre Ticaret Sicili SIREN No. 319 137 576


Yayın Direktörü
PIERRE FABRE DERMOKOZMETİK


Webmaster
Mazarine Digital – Limited Şirket - S.A.S –– registered at the Paris RCS under number B 431 442 896 , kayıtlı ofis adresi: 2, square Villaret de Joyeuse 75017 Paris, France
Telefon : +33 (0) 1 58 05 49 50
Fax : +33 (0) 58 05 49 59
Webmaster iletişim için buraya tıklayın : contact.avene@pierre-fabre.com


Ev Sahibi Şirket OVH,
10 069 020 Euro sermayeli SAS, 2 sokak Kellermann - 59100 Roubaix - Fransa'da kayıtlı,
537407 926 numaralı 2'nin altında,
merkez ofisi Kellermann - 59100 Roubaix - France adresinde bulunan


Fotoğraflara katkıda bulunanlar : Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER -
LIDJI / Jupiterimages - E. MARTIN - H. MATCHAVARIANI - R. MINSART - P. MENVILLE / Digivision - T. MIZUNO - M. POLO - Kendi fotoğrafı - SPENCER / Option Photo -
P. STRUBE - Studio X.


HSP
Pierre Fabre Informatique 1, Avenue d’Albi 81106 Castres Cedex – France


GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Bu genel şartlar ve koşullar, “Laboratoires Dermatologiques Avène" web sitesini ziyaret ettiğinizde kabul ettiğiniz kullanım şartlarını tanımlamaktadır.
Bu şartları ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde lütfen siteden ayrılın.
Reşit olmadığınız takdirde bu siteyi, yalnızca bu şartları ve koşulları kabul etmesi gereken ebeveynlerinizin veya yasal vasinizin eşliğinde ziyaret etmeyi taahhüt etmiş sayılırsınız.
Bu şartlar ve koşullar herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.


II- KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu site Fransa kanunlarına tabidir.
https://www.eau-thermale-avene.com adresinden erişilebilen Laboratoires dermatologiques Avène web sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) size dikkat etmeyi ve uymayı taahhüt ettiğiniz belirli koşullar çerçevesinde sunulmaktadır.
Bu kullanım şartları ve koşulları bu belgede tanımlanmaktadır.
Site kullanımı ve ziyaretleri kişisel kullanım ile sınırlıdır ve ticari kullanım kapsanmamaktadır. Genel itibarıyla Sitenin tamamını veya bir bölümünü yasa dışı amaçlarla (telif hakkı ihlalleri) veya bu kullanım şartlarını ve koşullarını ihlal eden amaçlarla kullanmaktan kaçınmayı taahhüt etmiş sayılırsınız.
Bu siteyi ziyaret ederek, ziyaret tarihinizde belirtilen şartlara ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılırsınız. contact.avene@pierre-fabre.com


Sitenin Konusu
Bu site, size Laboratoires dermatologiques Avène hakkında bilgiler (haberler, ürünler, vs.) sunma amacıyla oluşturulmuştur. Site hiçbir şekilde ticari bir sunum teşkil etmez. Bu site, ürünlerinin tamamını tanıtmak amacıyla Laboratoires dermatologiques Avène hakkında sözleşmeye dayanmayan bilgiler sunmaktadır ancak (aksi açıkça belirtilmediği takdirde) bir ürün veya hizmet için doğrudan bir satış teklifi sunmayı amaçlamamaktadır.

Bu Site bütün faaliyetleri dikkate almak üzere güncellendikçe bazı yeni bilgiler veya duyurular görüntülendikleri zaman geçerliliğini yitirmiş veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Laboratoires dermatologiques Avène bu Sitede yer alan bütün bilgilerin veya haberlerin güncel olmasını sağlamaya gayret etmesine rağmen söz konusu bilgilerin ve haberlerin güncel olduğunu garanti edemez.


KAYIT
Siteyi ziyaret etmek üzere kaydolmak gerekmemektedir. Sitenin içeriğinden bilgi edinebilirsiniz.

Sitenin haklarına veya mülkiyetine, diğer Site kullanıcılarına veya söz konusu kullanımdan zarar görebilecek başka bir kişiye (kasten veya kasıt olmaksızın) zarar verebilecek veya bunları ihlal edebilecek kişileri tanımlamak, bu kişilerle irtibata geçmek veya söz konusu kişilere karşı yasal işlem başlatmak gerektiği takdirde Sitenin kişisel bilgileri ifşa etmesi talep edilebilir.


Garanti
Laboratoires dermatologiques Avène, Sitenin içeriğinin Fransa'da yürürlükte bulunan kanunlara uymasını sağlamayı taahhüt etmektedir.

Laboratoires dermatologiques Avène özellikle üçüncü taraf haklarını ihlal eden veya şiddet içeren, pornografik veya iftira niteliğinde bilgileri görüntülememeyi ve aynı zamanda özellikle ırkçı, yabancı düşmanı veya çocuk istismarına yer veren içerik olmak üzere yasa dışı içerikleri ya da insan onuruna aykırı olabilecek diğer içerikleri görüntülememeyi taahhüt etmektedir.

Laboratoires dermatologiques Avène bu Sitede yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmemektedir.

Bu siteye elektronik formatta eklenen belgeler birden fazla incelemeden geçmiştir ancak hata içerebilir. Hata ile karşılaştığınız takdirde lütfen ilgili düzeltmeleri yapmamız için iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçin. Görüntülenen metinler aynı zamanda görüntülediğiniz zaman ile dikkate aldığınız zaman arasında güncellemeye tabi olabilir. Bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu hiçbir şekilde garanti etmemekteyiz.


Sitede görüntülenen önerilerin kullanımı
Güzellik ve sağlık konusunda öneri alabilmeniz için Sitede güzellik ve sağlık önerileri içeren çevrimiçi bilgisayarlı teşhis uygulamaları ve kullanıcı kılavuzları sunulmaktadır.

Bunların sunulması hiçbir şekilde uygulamalara bağlı mülkiyet haklarının devrini teşkil etmemektedir. Size uygulamalar için münhasır olmayan ve yalnızca özel kullanımınıza yönelik bir kullanıcı lisansı verilmektedir. Bu bağlamda, uygulamaların tamamını veya herhangi bir bölümünü mevcut olan veya gelecekte mevcut olacak herhangi bir yolla veya herhangi bir ortamda kopyalayamazsınız veya çoğaltamazsınız ya da uygulamaları başka bir dile tercüme edemezsiniz veya söz konusu uygulamaları uyarlayamazsınız.

Kusurlara veya bilgisayar korsanlığına bağlı doğrudan veya dolaylı sonuçlardan ve / veya uygulamalara gelen herhangi bir zarardan Laboratoires dermatologiques Avène sorumlu tutulamaz.

Buna ilaveten, Laboratoires dermatologiques Avène verilen öneriler ile ilgili olarak herhangi bir sonuçlandırma yükümlülüğü kabul etmemektedir; yalnızca aracılık yükümlülüğü bulunmaktadır.

Son olarak, Laboratoires dermatologiques Avène bu önerilerin ve önerilen ürünlerin kullanılması ile ilgili olarak hiçbir doğrudan veya dolaylı garanti vermemektedir ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu öneriler yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmektedir ve profesyoneller tarafından doğrulanmalıdır.

Daha fazla bilgi için ve / veya şüpheye düştüğünüz takdirde iletişim formunu kullanarak bize yazabilirsiniz (forma link verin).


Yükümlülük
Site, Site üzerinde bulunan bilgilerin ve servislerin güvenilirliğini sağlamak üzere gereken önlemleri almış olmasına rağmen hatalar, ihmaller, virüsler veya yetersiz sitenin kullanımından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Site yalnızca aracılık yükümlülüğü ile bağlıdır.
Laboratoires dermatologiques Avène yönetimi ve çalışanları şunlardan sorumlu tutulamaz:
 • Bu Site ile herhangi bir bağlantıdan, Siteye erişimden veya Sitenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir tür zarar
 • Doğrudan veya dolaylı olarak bu Sitenin ziyaret edilmesinden veya Sitenin sunduğu bilgilerin kullanılmasından ileri gelen zararlar
 • Laboratoires dermatologiques Avène söz konusu zararların görülmesinin potansiyel olarak mümkün olduğu konusunda bilgilendirilmiş olsa dahi bu Sitenin kullanımından ileri gelen doğrudan veya dolaylı zararlar, özellikle herhangi bir işlevsel, mali veya ticari kayıp ya da herhangi bir bilgisayar sistemindeki programların veya verilerin kaybı. Daha genel olarak, Laboratoires dermatologiques Avène sitenin tamamı veya bir bölümü için herhangi bir doğrudan veya dolaylı garanti vermemektedir.


Ziyaretçiler bilinçli veya bilinçsiz olarak Sitenin faaliyetlerini engelleyebilecek virüsler veya başka türde dosyalar yüklememeyi taahhüt etmektedirler, aksi takdirde bu bağlamda tamamen sorumlu tutulacaklardır.

Laboratoires dermatologiques Avène yukarıda yer alanlara uymayan ziyaretçilere karşı yasal işlem başlatabilir.

Kullanıcı, özellikle İnternet üzerinde veri ve bilgi aktarımının yalnızca teknik güvenilirlikle ilgili olması, söz konusu bilgilerin belirli dönemlerde erişimi bozabilecek veya engelleyebilecek değişken özelliklere ve teknik kapasitelere sahip heterojen ağlar üzerinden aktarılması bağlamında İnternetin özelliklerinin ve kısıtlamalarının tamamen farkında olduğunu beyan ve garanti etmektedir.

Site sayfalarına 7 gün 24 saat erişim sağlamaya gayret etmektedir ancak söz konusu erişimi garanti etmek üzere herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, özellikle bakım ve yükseltme amaçlarıyla siteye erişimi kesebilir. Ayrıca, Laboratoires dermatologiques Avène'in herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunma gereği duymaksızın yorumlar alanı ve özellikle diğer sitelere bağlantılar dahil olmak üzere Sitenin tamamının veya herhangi bir bölümünün erişilebilirliğini askıya alma, hatta kesme hakkı saklıdır. Herhangi bir kesintiden, bundan dolayı meydana gelebilecek sonuçlardan ve bir kullanıcı veya üçüncü şahıs üzerindeki etkilerden dolayı Laboratoires dermatologiques Avène hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Veri kaybından veya söz konusu verilerin bozulmasından dolayı Site hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site tarafından sunulan herhangi bir bilgi veya tavsiye herhangi bir garanti şeklinde yorumlanamaz.

Buna ilaveten, hipermetin bağlantıları sizi üçüncü tarafların kontrolündeki harici siteleri ziyaret etmeye yönlendirebilir. Laboratoires dermatologiques Avène bu web siteleri üzerinde kontrol sahibi değildir ve söz konusu siteler üzerinde yer alan bilgilere dar hiçbir garanti vermemektedir ve içeriklerine dair hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Başka bir siteye verilen bir bağlantının herhangi bir şekilde kullanılmasından dolayı tek sorumlu olmayı kabul etmiş sayılırsınız.


Fikri Mülkiyet Hakları
Bu site üzerindeki içeriklerin tamamı ve unsurlarından her biri ayrı ayrı ele alındığında (belirtilen bütün ürün isimleri veya alametifarikalar, mimari, metinler, fotoğraflar, resimler, çizimler, vs.) Laboratoires dermatologiques Avène'in veya teknik servis sağlayıcılarının münhasır mülkiyetidir ve telif ile ilgili Fransız kanunlarına ve uluslar arası kanunlara ve daha geniş bağlamda fikri mülkiyet kanunlarına tabidir.

Ziyaretçilerimizin dikkatini bu fotoğrafların veya ayırt edici işaretlerin aynı zamanda fikri mülkiyet hakları teşkil edebileceğine çekeriz.

Görsel, fotoğrafik, ikonografik veya diğer temsiller dahil olmak üzere bütün çoğaltma, temsil ve kamuya iletim hakları saklıdır.

Yayın direktörü açıkça izin vermediği takdirde bu sitenin tamamının veya bir bölümünün herhangi bir elektronik ortamda çoğaltılması resmi olarak yasaklanmıştır. Bu Sitede kullanılan alametifarikalar ve logolar tescillidir ve herhangi bir şekilde çoğaltılmaları sahtecilik teşkil etmektedir.

Bütün kullanıcı hakları saklıdır. Fikri Mülkiyet Kanununun L. 122-4 sayılı Maddesi uyarınca açıkça yetkilendirilmeyen, herhangi bir süreç kullanılarak tamamen veya kısmen gerçekleştirilen herhangi bir temsil veya çoğaltma yasadışı ve sahtecilik sayılacaktır ve dolayısıyla Fikri Mülkiyet Kanununun L. 335-2 sayılı Maddesinin hükümleri uyarınca suç teşkil edecektir.

Fotoğraflara katkıda bulunanlar: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Kendi fotoğrafı - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE – Studio X.


Kişisel bilgiler
Laboratoires dermatologiques Avène hiçbir zaman kullanıcılardan kişisel bilgilerini (isim, adres, e-posta adresi, meslek, vs.) iletmelerini talep etmemektedir. Bununla beraber, özellikle belirli bilgileri toplamak veya belge almak üzere kayıt olmanız ve belirli kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir.

Laboratoires dermatologiques Avène işbu vesile ile çevrimiçi olarak iletebileceğiniz kişisel bilgilerin yalnızca Laboratoires dermatologiques Avène veya PIERRE FABRE grubuna ait başka bir kuruluş tarafından kullanılma amaçlı olduğunu ve kişisel bilgilerin işlenmesi ile korunmasından sorumlu olduğunu bildirmektedir. Söz konusu bilgiler Siteyi barındıran veya içeriği ya da yönetimi üzerinde çalışan üçüncü taraflar haricindeki üçüncü taraflara iletilmeyecektir.

Laboratories dermatologiques Avène söz konusu kişisel bilgilerin gizliliğini korumak üzere mümkün olan bütün önlemleri makul çerçevede almayı taahhüt etmektedir.

Laboratories dermatologiques Avène dikkatinizi söz konusu bilgileri içerebilecek veritabanlarının ulusal bilgisayar teknolojisi ve özgürlükleri kuruluna ("CNL") beyan edilmeye tabi olduğunu çeker.

Buna ilaveten Laboratories dermatologiques Avène 6 Ocak 1978 tarihli bilgisayar teknolojisi ve özgürlükleri hakkındaki kanunun hükümleri çerçevesinde kişisel bilgilerinize erişme, bu bilgileri değiştirme, düzeltme ve silme hakkınız bulunduğunu hatırlatır. Bu hakkı herhangi bir zamanda aşağıdaki adrese bir mektup göndererek kullanabilirsiniz:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX
Değişiklik talebinizin alınmasından itibaren mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde ve en geç sekiz (8) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

Sitede kişisel bilgilerin alındığı her zaman bilgi toplanmasına ve / veya toplanan bilgilerin değiştirilmesine dair yasal şartlar ve koşullar açıkça görüntülenecektir.

Laboratoires dermatologiques Avène önceden onayınızı almak kaydıyla size elektronik posta ile doğrudan teklifler veya bültenler gönderebilir.

E-posta bülteni hizmetine kayıt olduğunuz takdirde yukarıda belirtildiği şekilde ya da aldığınız her elektronik postanın sonunda belirtilen talimatlara uyarak bu hizmetin sonlandırılmasını isteyebilirsiniz.


Cookies
İstatistik toplamak ve işlemek (ör. site ziyaretlerini değerlendirmek), gezinme deneyiminizi geliştirmek (ör. belirli bir tarayıcı veya monitör/renk için sitemizin optimizasyonunu iyileştirmek veya geliştirmek) ve güvenlik sebepleri (ör. istenmeyen e-postaların kaynağını tespit edebilmek) için "cookies" kullanarak ortam değişkenlerniz hakkında kşisel bilgiler toplamamız istenebilir.

‘’Cookies’’, bir ağ sunucusu tarafından tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit sürücüsünde saklanan bir veri kümesidir. Bilgisayarınızın sabit sürücüsüne anonim olarak bir veya daha fazla ‘cookies’ yerleştirilebilir (ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaret tarihi veya saati, vs.). Bunlar herhangi bir özel bilgi veya sizi tanımlayabilecek bir bilgi içermemektedir. Kimliğinizi tespit etmez ancak Sitemize yaptığınız ziyaret hakkında bilgiler toplar. ‘’Cookies’’ size daha uygun bilgiler sunabilmemiz için Sitenin faaliyetlerimizin ilginizi çeken bölümlerini tanımlamasına yardımcı olur.

Bunların varlığını tespit edebilirsiniz.

Ayrıca varlıklarına karşı çıkabilirsiniz ve reddedebilirsiniz. Bu amaçla tarayıcınızda bu özelliği kapatarak, kaydedilmesini engelleyebilirsiniz (bunu yapmanın yöntemleri CNIL web sitesinde gösterilmiştir).


Güvenlik
İnternet açık bir ağdır. Dolayısıyla, Laboratoires dermatologiques Avène bu bilgilerin üçüncü taraflarca kötüye kullanılmayacağını garanti edememektedir.


Bağlantılar
Laboratoires dermatologiques Avène Gruba ait olabilen ya da olmayabilen başka sitelere bağlantılar sağlayabilir. Bu siteler Laboratoires dermatologiques Avène sitesinden bağımsızdır.

Laboratoires dermatologiques Avène bu sitelerin veya bunların başka sitelere verdikleri bağlantıların kaynaklarını ve içeriklerini düzenlememektedir ve kontrol etmemektedir.

Bu site bağlantıları hiçbir şekilde Laboratoires dermatologiques Avène'in bu sitelerin içeriklerini onayladığı veya doğruladığı veya kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Dolayısıyla, Laboratoires dermatologiques Avène bu sitelerdeki içeriklerden, ürünlerden, hizmetlerden, reklamlardan, çerezlerden veya diğer öğelerden ya da bu sitelerde yer alan bilgilerin, hizmetlerin veya verilerin kullanılmasından ileri geldiği veya bunlarla ilgili olduğu kanıtlanan veya iddia edilen herhangi bir zarardan veya kayıptan sorumlu tutulamaz

Siteye hipermetin bağlantılarının verilmesi Laboratoires dermatologiques Avène'in önceden yazılı onayını gerektirmektedir. Herhangi bir onay talebi iletişim formu ile şirkete gönderilmelidir. Herhangi bir yetkisiz kullanım kanun çerçevesinde ceza konusu olabilecek bir sahtecilik teşkil etmektedir.


Yorum Alanı
Site İnternet kullanıcılarına aşağıda adresi yer alan departman iletişime geçebilecekleri veya soru sorabilecekleri yorum alanları sağlar:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX
Bu yorum alanlarına gönderilen bütün mesajlar kendi yazarlarının fikirlerini ifade eder. Bununla beraber, Site bu alanların içeriğinden sorumlu olduğundan Site yöneticileri menfur, yasadışı veya bu Kullanım Şartları ve Koşullarına uymayan mesajları silebilir veya bunlara yanıt vermeyebilir.

Dolayısıyla, katılımcılar şu içerikleri iletmemeyi kabul etmektedirler:
 • Örtülü reklam amaçlı;
 • Aldatıcı veya yanlış;
 • Edebi, sanatsal, tescilli, endüstriyel veya resim hakları gibi diğer üçüncü taraf haklarını ve gizliliğin korunmasını ihlal edebilecek;
 • Başkalarının onuru veya itibarı için aşağılayıcı, onur kırıcı, iftira kabilinden, ırkçı, yabancı düşmanlığı içeren, revizyonist veya ön yargılı;
 • Bir kişinin veya grubun kökenine veya etnik yapısına, milliyetine, ırkına veya dinine bağlı olarak ayrımcılık veya nefret uyandırıcı;
 • Bir kişiyi veya grubu tehdit edici;
 • Kamu düzenine zarar verici, sivil kovuşturmaya veya cezai kovuşturmaya tabi ya da aşağılayıcı; anayasaya aykırı, aşırı veya kanunen yasaklı gruplarca yayınlanmış; suç içeren hareketlere veya teröre yönlendirici ya da suçları, terör eylemlerini, savaş suçlarını veya insanlığa karşı suçları gerekçelendiren; pornografik, ahlaka aykırı veya insan onuruna zarar verici;
 • Üçüncü tarafların doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar ve telekomünikasyon sistemlerini kırma ve bu sistemlere zorla girme amaçlı korsan yazılım, yazılım seri numaraları ve yazılım sağlamasına izin veren ve genel bağlamda başkalarının haklarına ve bireyler ile varlıkların emniyetine ve güvenliğine zarar verebilecek herhangi bir yazılım veya başka bir araç;
 • Siteye veya kullanıcılarına ait yazılımları, bilgisayar parçalarını veya bilgisayarları bozabilecek veya bunlara zarar verebilecek virüsleri veya başka uygulamaları kapsayan;

Zincir mektuplar oluşturan.

Kullanıcı Sitenin imajına ve itibarına saygı duymayı ve Siteye zarar verebilecek hehangi bir beyanda ve / veya harekette bulunmamayı taahhüt etmektedir.

Site yorum alanlarını sınırlı bir süre için veya süresiz olarak kapatma hakkını saklı tutmaktadır ve kabili tatbik kanunların, ahlakın ve bu kullanım şartlarının ve koşullarının ihlalini gözlemlediği takdirde ya da serbestçe yorumlanabilecek başka bir sebepten dolayı bilgileri ve bu bilgilere yapılan atıfları silebilir.

Site, size önceden bildirimde bulunması gerekmeksizin fikirlerinizi veya İnternet sitelerini yorum alanlarında yayınlayıp yayınlamama, bunları herhangi bir biçimde veya herhangi bir ortam üzerinde değiştirme, uyarlama veya herhangi bir dile tercüme etme, bunları çevrimiçi tutma veya herhangi bir zamanda silme haklarını saklı tutmaktadır.


Çeşitli
Bu Genel Kullanım Şartları ve Koşulları geçersiz olduğu veya içeriğinde herhangi bir kusur gözlemlendiği takdirde söz konusu hüküm yasal yorum bakımından amacına en uygun bir hüküm ile değiştirilecektir.

Bu Sitenin tamamından veya bir bölümünden veya yorum alanından memnun kalmadığınız ya da bu Genel Kullanım Şartları ve Koşullarına katılmadığınız takdirde, başvurabileceğiniz tek yol Siteyi kullanmayı bırakmaktır.

Siteyi ziyaret etmeniz veya genel kullanımınız Genel Kullanım Şartlarını ve Koşullarını dikkate aldığınız ve söz konusu şartları ve koşulları tamamen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu Genel Kullanım Şartları ve Koşulları Fransız kanunlarına tabidir ve söz konusu kanunlar uyarınca yorumlanmaktadır.

Bu Genel Kullanım Şartları ve Koşulları ile ilgili herhangi bir soru ya da Siteye veya yorum alanına dair herhangi bir soru veya yorum için iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçin.


Uygulanacak Kanun ve Yetkili Mahkemeler
Bu genel şartlar ve koşullar Fransa kanunlarına tabidir. Dostane bir şekilde sulh yoluna gidilememesi halinde Nanterre Mahkemeleri bu Genel Kullanım Şartları ve Koşulları ile ilgili olan veya olmayan herhangi bir ihtilaf üzerinde tek yetkili olacaktır.


Laboratoires dermatologiques Avène
38,250€ sermayeli bir limitet şirket
Şirket Merkezi: 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Fransa
Telefon: 33 (0)5 63 58 88 00
Nanterre Ticaret Sicili SIREN No. 403 269 483
Topluluk içi KDV No. FR 17 403 269 483
 
Email ile gönder

Arama sürüyor

Login required

You must log into your Avène account to save this information.


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Fikrinizi söyleyin

* zorunlu alanlar

Kaydım

-Gün
-Ay
-Yıl

Pierre Fabre Group brands:

*zorunlu alanlar

Paylaştığınız için teşekkürler!

Yorumunuz site yöneticileri tarafından incelenmek üzere sıraya alındı ve onaylandıktan sonra yayınlanacak.